"آرك تى وى" به عنوان اولين شبكه تلويزيونى اينترنتى معمارى با هدف فرهنگ سازى و نمايش هنر معمارى ميهن عزيزمان ايران و ديگر نقاط جهان، فعاليت خود را به طور رسمى از مرداد ١٣٩٥ آغاز نموده است.