هدف

گسترش فرهنگ استفاده از محصولات طبیعی و توجه به سلامتی با تکنولوژی های نوین

معرفی

در دمنوش ایرانی به معرفی خواص گیاهان دارویی, دمنوشهای ایرانی و تکنولوژی های نوین موثر در کنترل سلامتی و سایر مولفه هایی میپردازیم که در عصر نوین میتواند با تلفیقی در طب سنتی و روند رو به رشد تکنولوژیهای سلامتی به بهبود کیفیت زندگی کمک نماید