¤ تیک تیم سرویسی برای مدیریت زمان و اجرای درست کار و برنامه های روزانه با استفاده از روشی جدید و کاملا کاربردی است،
● یادداشت سریع
● اولویت بندی
●ثبت جداگانه فعالیت و رویداد
● هدف گذاری و...
از شگفتی های تیک تیم است