انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


سخنگوی شرکت مخابرات ایران از پایداری ارتباطات ثابت و سیار تهران و وضعیت نرمال ارتباطی خبر داد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-587404