نوتیفانو یک سیستم تبلیغات موبایلی است که با ایجاد ارتباط بین تبلیغ‌دهندگان، و توسعه‌دهندگان برنامه های موبایلی، بستری مناسب را برای تبلیغ‌دهندگان فراهم آورد تا از ظرفیت‌های گسترده تبلیغات موبایلی استفاده کنند و از طرفی توسعه‌دهندگان نیز بتوانند به راحتی با جذب تبلیغات، انتشار آنها ، برای خود درآمد کنند.