به منظور ارائه سرویسی با کیفیت و در سطح استاندارد جهانی، شرکت نوآوران توسعه ارتباطات هوشمند به عنوان واحد فناور در پارک علم و فناوری استان گلستان اقدام به تولید و توسعه سامانه حمل و نقل هوشمند " کب " نموده است.