اولین هاب گردشگری کشور با قابلیت اتصال سرویس های گردشگری داخلی به سرویس های بین المللی