بدون داشتن اطلاعات بانکی دوستانتان به آنها پول انتقال دهید و یا از آنها پول درخواست کنید. گروه تشکیل دهید و پرداخت های گروهی را مدیریت کنید.