مدیریت هزینه ها و درآمدها، مدیریت وام و اقساط، مدیریت چک ها، بودجه بندی، گزارشات، اعضای منزل، تعریف حساب ها در سه سطح، ثبت و مدیریت اطلاعات بانکی، زبان فارسی و انگلیسی