در این محصول قصد بر این است که دوره های آموزشی بیش از 50 آموزشگاه در یک اپلیکیشن جمع شود
تا بتوانید در یک قاب قیمت و زمان و مکان دوره های مورد نظر خود را در کنار هم ببینید و با هم مقایسه کنید