اینفورمیکال

اطلاعات رویدادهای علمی ، فرهنگی و هنری کشور


چنانچه برگزار کننده رویداد هستید و یا از برگزاری رویدادی خبر دارید که می خواهید آن را به دیگران هم معرفی کنید،
می توانید اطلاعات مربوط به آن را برای ما ارسال کرده و رایگان در سرویس اینفورمیکال ثبت نمایید.