شرکت به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است . بنابر تعریف قانون مدنی ایران شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه؛در حقیقت شرکت،قراردادی است که بر اساس آن اعضاء یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.
به موجب نظام نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310دایره ای به نام ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات تحت نظر ثبت کل مملکتی شکل گرفت که پس از آن به موجب آیین نامه 1327تحت عنوان اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات و پس از الحاق کشور ایران به کنوانسیون پاریس مصوب 1327به عنوان اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با دو اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اداره مالکیت صنعتی تشکیل گردید.
• به موجب ماده دو طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای وظایف زیر خواهد بود:
الف) ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری ایران و تغییرات بعد از آن
ب) ثبت دفتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران
ج) پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران
د) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن
ه) ثبت موسسات خارجی در ایران
و) تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور
⃰ قانون گذار در ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بر هفت نوع تقسیم نموده است که در زیر به تعریف هر یک می پردازیم.
• شرکت سهامی عام:شرکتی است بازرگانی که سرمایه آن به سهام،تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود در این شرکت ها تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.در این شرکت، عبارت "شرکت سهامی عام"باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور خوانا قید شود.
• شرکت سهامی خاص:شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان "شرکت سهامی خاص"باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت،به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرکت با مسئولیت محدود:شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود"قید شود.
• شرکت تضامنی:شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد؛هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است؛هر قراری که بین شرکا بر خلاف این،ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث،بی اثر خواهد بود.در نام شرکت تضامنی باید عبارت"شرکت تضامنی"و لااقل نام یکی از شرکا ذکر شود.
• شرکت مختلط غیر سهامی:شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفرشریک ضامن و یک یا چند نفرشریک با مسئولیت محدود،بدون انتشار سهام،تشکیل می شود.شریک ضامن،مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در اسم شرکت باید عبارت"شرکت مختلط"یا حداقل اسم یکی از شرکای ضامن،قید شود.
• شرکت مختلط سهامی:شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود؛شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن،مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر،تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.در نام شرکت باید عبارت"شرکت مختلط"و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
• شرکت نسبی:شرکتی است که برای امور تجاری،تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است؛در اسم شرکت نسبی عبارت"شرکت نسبی"و لااقل نام یکی از شرکا باید ذکر شود؛در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل"و شرکا" و "وبرادران"ضروری است.
• مزایای ثبت شرکت
برای انجام هر گونه فعالیت تجاری و غیر تجاری منظم و سازماندهی شده می توان از طریق ثبت یک شرکت و یا موسسه اقدام نمود و از مزایایی که قانون برای شرکت های ثبت شده در نظر گرفته شده است استفاده نمود.
از جمله مزایای ثبت یک شرکت می توان موارد زیر را عنوان کرد:
_فعالیت قانونی و رسمی :مهم ترین مزیت ثبت شرکت این است که شما یک فعالیت رسمی و قانونی خواهید داشت و اعتبار بیشتری هم کسب می کنید.با ثبت شرکت،فعالیت های آن تحت نظر و کنترل قانون قرار می گیرد و تردید افراد حقیقی و حقوقی برای شروع یک همکاری جدید از بین خواهد رفت.
_مسئولیت مشترک تمام شرکا و جلب اطمینان اشخاص ثالث: مسئولیت مالی و حقوقی تمام فعالیت های یک شخص حقیقی به عهده خود شخص خواهد بود؛در صورتی که در شرکت ثبت شده تمام اعضای هیئت مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت داشته و ملزم به پاسخگویی از طریق قانونی هستند.بنابراین همه مسئولیت ها به عهده یک نفر نخواهد بود که این موضوع به نفع تک تک شرکاء و از طرفی اشخاص طرف معامله با شرکت نیز خواهد بود و موجب اطمینان بیشتر اشخاص و شرکت ها جهت تعامل با شرکت ثبت شده خواهد شد.
_تحت حمایت قانون:با ثبت یک شرکت تمام جزئیات از جمله میزان سرمایه،میزان سهام و ...به صورت مکتوب و قانونی در اساسنامه شرکت و مابقی اسناد قید می شود.چنانچه مشکلی بین اعضا و اشخاص ثالث پیش بیاید،روند حل اختلاف بسیار ساده تر از زمانی است که شراکت شخصی باشد.
_ثبت شرکت به افراد اعتبار و قدرت را می دهد که در مناقصات و مزایدات جاری مملکت شرکت نمایند.
_اخذ و اعطاء نمایندگی رسمی :افرادی که تمایل دارند تحت نام برندهای بزرگ و معروف به فعالیت خود رونق ببخشند اما برندهای معتبر اغلب با شرکت های ثبت شده که دارای اعتبار قانونی هستند قرارداد همکاری امضا می کنند،در حقیقت اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها،منوط بر ثبت شرکت می باشد.
_ثبت سابقه شرکت: پس از ثبت شرکت،عاملی که اعتبار یک شرکت را افزایش می دهد؛فعالیت صادقانه است.این اعتبار باعث شناخته شدن یک شرکت شده و احتمال همکاری آن با سازمان های بزرگ و معروف را افزایش می دهد.
_اخذ امتیازات و اعتبارات گوناگون مانند دریافت وام :در بسیاری از موارد امتیازات و اعتبارات دولتی،انواع وام های بانکی و مجوزهایی که برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است تنها مختص شرکت های ثبت شده می باشد و اشخاص حقیقی از چنین مزایایی بهره مند هستند.
وضوح در اطلاع رسانی به مشتریان و جلب اعتماد افراد _
• معایب ثبت شرکت :
فعالیت تحت عنوان شرکت ثبت شده فواید گوناگون و بعضاَ معایبی نیز به همراه دارد که هر کس بایستی با توجه به شرایط و اهداف خود آنها را بررسی نمایند.
_پرداخت نمودن مالیات: با توجه به اینکه هر ساله شرکت ها لازم به ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی و پرداخت مالیات تعیین گردیده می باشند؛ برخی مایل به فعالیت به صورت شخصی هستند تا مجبور به پرداخت مالیات مذکور نباشند.
_پر کردن دفاتر مالیاتی: تمام شرکت های ثبت شده،هر ساله موظف به تکمیل دفاتر مالیاتی پلمپ شده خود و اظهار آن به اداره مالیات می باشند.بر خلاف تصوری که در بین برخی از افراد وجود دارد،تکمیل این دفاتر کار پیچیده ای نیست و تنها کافیست مواردی چون درآمدها،هزینه ها،بدهی ها و...را با دقت و به صورت شفاف در دفتر ثبت نمی شوند.
_پرداخت حقوق و بیمه کارکنان: طبق قوانین کار،شرکت ها موظف به بیمه نمودن کارکنان خود مطابق قانون خواهند بود و طبعا کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق ماهیانه،موظف به پرداخت درصدی از حق بیمه کارمند خود نیز خواهد بود که هزینه ای اضافه بر سایر هزینه ها بر شرکت تحمیل خواهند نمود.
_نیاز به یک مکان مشخص:یکی از موارد الزامی در ثبت شرکت،ارائه آدرس مکانی به عنوان آدرس شرکت است.پس از ثبت شرکت،در مرحله تشکیل پرونده دارایی لزوما بایستی آدرس یک مکان تجاری یا سند یا اجاره نامه به نام شکت ارائه داد.
_لزوم آشنایی با قانون تجارت:علت بعضی از تردیدها در ثبت یک شرکت،ترس از نداشتن آشنایی با قانون تجارت و موارد تخصصی آن و پیامد های ناشی از این عدم آگاهی می باشد.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبت شرکت کارا بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"


چرا باید شرکت ثبت کنیم؟