انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


پس از انتشار نقشه مراکز تخلیه امن اضطراری توسط شهرداری تهران، بیش از 500 هزار نفر از ساکنان پایتخت با مراجعه به سایت شهرداری تهران این نقشه را بررسی کردند و تا روز دوشنبه بیش از 330 هزار بار نقشه توسط کاربران دانلود شده است.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-574801