انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


حباب قیمت کاذب بیت کوین از بیت رفته است و بیت کوین با افزایش قیمتی بزرگ و رسیدن به مرز 66 میلیون تومان سکته کرد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-573504