انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تعیین اولویت‌ها و الزامات آن در جلسه شورای عالی فضای مجازی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-571967