تاريخچه و اهداف پژوهشگاه
توجه به علم و تكنولوژي براي دستيابي به پيشرفت و استقلال واقعي از عناصر اساسي فرهنگ جهان معاصر به شمار مي آيد ، بي شك، شناخت درست علوم و فنون جديد و كاربرد آنها و همچنين انجام پژوهشهاي متناسب با نيازهاي جامعه، عامل اصلي رشد و توسعه فرهنگي ، اجتماعي ، صنعتي و اقتصادي است . بديهي است كه بدون توجه به اين امر، تحقق اهداف آموزش و پژوهشي به نحو مقتضي (مطلوب ) امكان پذير نخواهد بود. بنابر اين، بين پيشرفتهاي علمي و فني از يك سو و رشد و توسعه فراگير و پويا از سوي ديگر رابطه اي مستقيم و ناگسستني برقرار است.
پژوهشهاي مستمر علمي ، در قلمروهاي مختلف دانش بشري طبيعتاً تحولاتي را ايجاد مي كند وافقهاي جديد و روشني را براي دسترسي به فرآورده هاي بديع و بي سابقه پيش روي قرار مي دهد. بر اين اساس، تاريخ زيست شناسي – در روند تحول خود، گهگاه به نقاط عطفي دست يافته است . پيشرفتهاي چشمگير حاصل در زيست شناسي مولكول ، به ويژه در پژوهشهاي ژنتيكي و بيوشيميايي ، به كمك فنون و روشهاي دستكاري ژنها و پيدايش مهندسي ژنتيك ، در حقيقت انقلابي را در عرصه علوم تجربي به وجود آورده است. با اطمينان مي توان گفتت كه مهندسي ژنتيك شگفت انگيز ترين رخداد علمي – تجربي است كه بشر تاكنون به آن دست يافته است وبديهي است كه آگاهي جامع و ريشه اي از چگونگي پيدايش ، استقرار و كاربرد آن ضروري است.
مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در زمينه هاي مختلف علمي – زيستي (مانند كشاورزي – علوم پزشكي و دارويي و صنعت ) كاربردهاي ارزشمند است كه آثار خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم در زندگي روزمره انسان و در عرصه هاي گوناگون علمي ، پژوهشي ، اقتصادي ، صنعتي اجتماعي و فرهنگي ظاهر ساخته است.
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري به عنوان يك موسسه پژوهشي و به منظور انجام تحقيقات علمي – صنعتي و بويژه كاربردي ، براساس مصوبه ي ۶۶/۳/۳۰ شوراي گسترش آموزش عالي تاسيس گرديد تا از يك سو در جهت نيل به اهدافي چون تحقيقات در زمينه هاي مختلف علوم زيستي ، پزشكي ،‌ كشاورزي ، دارويي و بيوتكنولوژي گام بردارد و از سوي ديگر، آموزش و تربيت متخصصان و محققان دانشگاههاي كشور را به عهده گيرد. در حال حاضر ، بيش از ۲۰۰ نفر در بخش هاي مختلف پژوهشي ، اداري و خدماتي مركز فعاليت مي كنند . علاوه بر اين ، تعدادي از متخصصان و پژوهشگران ساير دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور ،
از طريق انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترك و برگزاري دوره هاي آموزشي با پژوهشگاه همكاري مي كنند.


رسالت ما و سازمان ما چيست؟ما توليد كننده علم و خالق فناوري هاي زيستي هستيم.

ما براي رفع تنگناهاي علمي و اجتماعي ، ايجاد زمينه هاي رشد علمي و اقتصادي ، تربيت محققان مجرب، دستيابي به دانش فني لازم در جهت توسعه فناوري هاي زيستي و كمك به خودكفايي كشور كه حاصل آنها كسب اقتدار ملي و افتخار بين المللي براي ملت ودولت ايران است به وجود آمده ايم. بقاي ما در گرو رسيدن به اهداف فوق است، زيرا بدون كسب اين اهداف وجود ما مفهومي ندارد.
ما در تماس دائم با مراكز علمي معتبر داخل و خارج كشور هستيم و اين تماس ها را توسعه خواهيم داد تا علم و دانش روز را كسب كرده ، نيازهاي اساسي و مشكلات سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي جامعه را بهتر تشخيص داده و با نوآوري هاي موفق خود، در مقابله با آنها كنش مناسب نشان دهيم. فلسفه وجودي ما ايجاد محيطي سالم براي بقاي هموطنان، كمك به سلامت و بهداشت آنان و خدمت به جامعه بشري است.
ارزش بنيادي ما نه پول است ، نه ابزار، هر چند هر دو را براي ادامه كار لازم داريم، ارزش بنيادي ما نيروي انساني متخصص و متعهد است (نيروهاي فكري مسئول) . ما عزم آن داريم تا با تلاش در جهت دستيابي به علم و فناوري هاي زيستي نوين،ساير فناوري ها را تحرك بخشيده و راه حل هايي براي مسايل اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كشور پيدا كنيم و از اين راه حمايتهاي سياسي و مالي مسئولين طراز اول كشور و مردم را بدست آورده و به سمت اهداف عاليه خود براي تبديل شدن به يك مركز علمي پيشتاز در منطقه خاور ميانه و جهان حركت نمائيم. وجه تمايز ما با ساير مراكز علمي نو بودن دانش ما است .شركت‌هاي كوچك و نوپا در رقابت با شركت‌هاي متوسط و بزرگ نمي‌توانند باقي بمانند. اگر رقابتي در ميان نباشد، در يك فضاي نامساعد اقتصادي اين شركت‌ها پس از مدت اندكي ورشكست مي‌شوند. آمار جهاني نشان مي دهد که از ميان هر 5 شرکتي که شروع به کار مي کنند، 4 شرکت در سالهای اوليه با شکست مواجه می شوند در صورتي که مراکز رشد نرخ بقاي شرکتهاي نوپا را تا 80% افزايش مي دهند. در واقع مراكز رشد مانند يک حامي عمل کرده و با در اختيار قرار دادن امكانات و خدمات مورد نياز، آموزش‌ كوتاه مدت و مشاوره‌هاي مختلف مديريتي هزينه‌هاي سربار شركت هاي نوپا را پايين آورده و ريسك و ضعف مديريتي آنها را كمتر کرده و راه را براي پرورش ايده‌ها و موفقيت آن‌ها هموار مي‌سازند.

تعاريف:
هسته فناور
تيم هاي كاري متشكل از تعدادي دانش آموخته با زمينه كاري مشخص كه در صدد تشكيل يك مؤسسه حقوقي يا تثبيت ايده كاري براي ايجاد يك حرفه مبتني بر زيست فناوري هستند اما شرايط لازم را به عنوان شرکت نوپا (واحد فناوري) ندارند. هسته در طي دوره پيش رشد تبديل به شرکت نوپا (واحد فناوري) خواهد شد.
شرکت نوپا
شرکت هاي نوپا عبارت اند از واحدهاي فناور داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد كه با توجه به اساسنامه در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و درجهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند و مي توانند از نظر حقوقي در حال تشکيل يا موجود (به ثبت رسيده) باشند.
واحد هاي تحقيق و توسعه
واحدهاي تحقيقاتي وابسته به صنايع، موسسات تحقيقاتي، دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي که داراي هويت مستقل از مركز رشد بوده و با توجه به اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌نمايند.
دوره پيش رشد ( پيش انكوباتوري)
دوره پيش رشد، دوره اي است كه در آن به هسته ها، شرکتها، واحد هاي تحقيق و توسعه مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري (ويژه هسته)، تثبيت ايده كاري، ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل (ويژه هسته) و تهيه و ارائه طرح تجاري (Business Plan) داده مي‌شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتي واحدهاي فناور مي‌توانند متقاضي اسكان رسمي در مركز رشد شوند. زمان اين دوره براي هسته ها 4 ماه و براي شرکتها و واحدهاي تحقيق و توسعه 2 ماه مي باشد. اين زمان با تصويب مدير مرکز رشد براي هسته ها تا 9 ماه و براي شرکتها و واحدهاي تحقيق و توسعه تا 4 ماه قابل افزايش است.
دوره رشد
دوره‌اي است 2 ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشديافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي‌شوند. زمان اين دوره با تصويب شوراي مرکز رشد تا 3 سال قابل افزايش است.


آدرس پژوهشگاه
اتوبان تهران -كرج،كيلومتر 15،شهرك علم و فناوري پژوهش ،بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري
كدپستي:1497716316
صندوق پستي:14965/161
تلفن:10-44787301
نمابر:44787399Email:info@nigeb.ac.ir