مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری

1-دو نسخه تقاضانامه تکميل شده2-دو نسخه اساسنامه تکميل شده3-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي4-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد5-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين و مديران6-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين7-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره يا رکن اداره کننده8-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.