http://aimplaystudio.com

استارتاپ ایم پلی با هدف ایجاد بستر مناسب جهت رشد و همکاری عناصر مختلف صنعت نوپای بازی سازی ایران و همچنین اتصال این پتانسیل داخلی به بازار های خارج، به عنوان اولین استارتاپ این حوزه در شتابدهنده مپس شکل گرفت.
از فعالیت های اصلی این استارتاپ میتوان به تولید و نشر بازی های موبایل در بازار بین المللی اشاره نمود