http://worldinbag.com

" ما ادعا نمی کنیم که اولین هستیم ولی تمام تلاش خود را می کنیم که بهترین باشیم."
پروژه "جهان در کیف | world in bag" قصد دارد که به برترین برند گردشگری در میان فارسی زبانان در سراسر جهان تبدیل شود.
در این راستا ما با پشتوانه تجربه و دانش مدیران و کارمندان خود کمر به همت بسته ایم تا فارسی زبانان " با اطلاعات کامل تر سفر کنند."