http://In-Time.ir


هسته زمانی قدرتمند، ساده و منعطف جهت برنامه ریزی و زمانبندی خدمات و منابع بهمراه بستری مناسب و پویا برای ارائه خدمات.
راه حلی مناسب در استفاده از بزرگترین سرمایه انسانی(زمان).
این تایم صرفه جویی در زمان و هزینه را برای شما به ارمغان می آورد.