بانک جهانی، چالش‌های فراروی شرکت‌های دانش‌بنیان را مشخص و راهکارهای مقابله با آن را نیز تعریف کرده است. راهکارهای مقابله با چالش‌های فراروی شرکت‌های دانش‌بنیان از منظر بانک جهانی تعیین شدند که شامل «حمایت مالی برای اخذ استانداردهای فنی، مدیریتی و تجاری جهانی»، «ورود به عرصه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های بین‌المللی»، «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در تجاری‌سازی و بازاریابی»، «فرهنگ‌سازی خرید محصولات دانش‌بنیان» و... می‌شود. «ارائه وام‌های بدون بهره با دوره تنفس کافی»، « توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک پذیر» و «بازنگری ساختاری و حرکت به سوی یکپارچگی ساختاری» از دیگر چالش‌های فراروی شرکت‌های دانش‌بنیان از منظر بانک جهانی محسوب می‌شوند. همچنین بانک جهانی ضمن تعیین چالش‌ها، راهکار‌های پیشنهادی خود را در جهت تسریع فرآیند شرکت‌های دانش‌بنیان تعیین کرده است. «آموزش و توسعه منابع انسانی»، «تمرکز بر سیستم نوآوری و ابداع»، «تمرکز بر زیر ساخت اطلاعاتی»، «تمرکز بر سیستم‌های اقتصادی و نهادهای انگیزشی» از عوامل برطرف کردن چالش‌های فراروی شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

چالش های فراروی شرکت های دانش بنیان از نظر بانک جهانی