استورم، نرم افزار حسابداری آنلاین، مخصوص کسب وکارهای کوچک می باشد که در هر زمان و مکان قابل دسترسی است. همچنین با استفاده از گزارشات و نمودارهای تحلیلی، در کنار صاحبان کسب و کارها برای تصمیم گیری های صحیح و به موقع خواهد بود.

بنیانگذاران و افراد کلیدی


امین شیخی

بنیانگذار
ساناز سلیمانی
بنیانگذارخیابان کارگر شمالی دانشکده فنی دانشگاه تهران ,ساختمان انستیتو نفت طبقه پنجم , شتاب دهنده آواتک


+98 21 28427752 | +98 903 960 3096