جهش تفکری خلاق، نوآور و باوری عمیق از میل باطنی گروهی است که پیشرفت ایران را والاترین هدف خود می دانند.
جهش؛ پروژه ای خواهد بود با قابلیت گسترش به سایر دانشگاه های کشور و نهادهای آموزشی، تا ارتباط موثر و پایدار قشر فرهیخته دانشگاهی و بازار تولید داخلی در بستر آن شکل گیرد و محترم شمردن آن توسط نهادهای حکومتی و دولتی موجب قرارگیری آن در جایگاهی در شأن و منزلت کانون علم ایرانی خواهد شد.

مشاهده رویداد ها
https://evand.com/organizations/jahesh


اطلاعات تماس
وبسایت
جهش


شماره دبیرخانه
۰۲۱۲۲۴۱۷۵۶۹


لطفا کلیه رویداد های این برگزار کننده را در همین تاپیک معرفی نمایید