بیت کوین: ۳۲۸۲۶۳۸۶.۳۶۳ تومان، معادل ۸۰۱۳.۲۷۶۳ دلار

اتریوم: ۱۴۵۶۹۶۱.۱۹ تومان، معادل ۳۵۵.۶۶ دلار

اتریوم کلاسیک: ۷۴۵۰۳.۰۴۵۵ تومان، معادل ۱۸.۱۸۷ دلار

مونرو: ۵۴۰۱۸۴.۹۷۲۵ تومان، معادل ۱۳۱.۸۶۵ دلار

ریپل: ۹۶۵.۴۳۰۳۴۸ تومان، معادل ۰.۲۳۵۶۷۲ دلار

زی کش: ۱۲۱۶۴۷۲.۰۶۱ تومان، معادل ۲۹۶.۹۵۴ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۴۰۹۶.۵ تومان محاسبه شده است.