• پارسکدرز یک بازار کار آنلاین و یک رابط تقاضا و اجرا است. پروژه های سفارشی به هیچ وجه توسط خود تیم اجرایی پارسکدرز انجام نمی شود. در سایت عده ای با عنوان مجری یا پیمانکار عضو هستند که پروژه ها توسط ایشان انجام می گیرد. مجریان پس از دیدن درخواست شما برای شما پیشنهاد ارسال کرده و شما بهترین پیشنهاد را انتخاب و همکاری را شروع می کنید.    دفتر مرکزی:
    شیراز - خیابان شهدای دینکان ، کوچه ۳۴

  • تلفن شیراز: (071) 363 631 80
  • تلفن تهران: (021) 750 382 83
  • ایمیل: info[AT]parscoders.com