معادل: Co-Founder
فردی است که به کمک یک یا دو نفر دیگر اقدام به ایجاد یک فعالیت تجاری، موسسه خیریه یا شرکت‌های دیگر می‌کند. هر فرد درگیر در ایجاد این شرکت یا نهاد را، یکی از بنیان‌گذاران یا هم‌موسس می‌نامند.