کسی که از طرف مشتریان شخصی با شرکت‌های بزرگ مذاکره می‌کند.