نمونه اولیه الگویی است بنیادی که مشخصات و ویژگی‌های اساسی کالاهای موردنظر را دارد و مبنای آزمون و ارزیابی قرار می‌گیرد. معمولاً نمونه اولیه، بخشی از فرآیند تحقیق و توسعه است؛ اما به‌طورکلی این بخش، مرحله‌ای از فرآیند تلقی می‌شود.
طراحی، ساخت و کاربرد نمونه اولیه ازآن‌جهت ضروری است که در این مرحله فرآیند ساخت موردتوجه جدی قرار می‌گیرد. نمونه اولیه می‌تواند در دستیابی به اهداف زیر مؤثر باشد:
- تولید فرآورده و آزمون عملکرد مطلوب آن
- نشان دادن اشکالات و کاستی‌های طراحی مقدماتی
- آشکارسازی مشکلاتی که در مرحله طراحی مقدماتی مشهود نبوده است
- توجیه‌پذیری و صحت دستاوردهای طراحی.