به این ویژگی کارآفرینان که باعث می‌شود فرصت‌ها را درک کرده و خلاءها را ببینند، نگاه کارآفرینانه گفته می‌شود. درک فرصت‌ها توسط این افراد، ممکن است از طریق بازار گردی (ارتباط با محیط زندگی، بازار و ...) و یا ارتباط با افراد (در جلسات) یا تماشای تلویزیون، رسانه‌ها، شبکه اینترنت و ... حاصل شود، به این خصلت کارآفرینان نگاه جستجو گرایانه، نگاه فرصت گرایانه و نگاه فرصت شکارانه نیز می گویند.

خلاء های بازار با نگاه کارآفرینانه، به خوبی دیده می‌شود و این امر انگیزه‌ای برای اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار است. به عبارت بهتر، افرادی که تمایل به ایجاد کسب‌وکار دارند، بایستی این نگاه را در خود تقویت کنند و مسئولان جامعه باید با توسعه و ترویج این دیدگاه در درون خانواده‌ها و در کل جامعه، موجبات شکوفایی، نوآوری، اشتغال مولد و کسب‌وکارهای پررونق را فراهم نمایند.