مقطعی از زمان (یا تعداد واحدهای فروخته‌شده) که درآمد پیش‌بینی‌شده دقیقاً برابر با کل هزینه‌های برآورد شده است. نقطه سربه‌سر جایی است که کسب‌وکار نه زیان می‌کند و نه سود. اگر تولید از نقطه سربه‌سر بیشتر باشد سود و اگر کمتر باشد زیان می‌کند.