میزان توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌ها یا درصد دارایی‌های یک مؤسسه که سریعاً قابل‌تبدیل به پول نقد است. نقدینگی توانایی یک شرکت برای برآورده کردن تقاضاهای مالی است. مدیریت نقدینگی به معنی اطمینان شرکت از داشتن پول و وجوهات کافی برای پرداخت هزینه‌ها است. مدیریت نقدینگی شامل تجزیه‌وتحلیل روزانه و برآورد تفصیلی از اندازه و زمان‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌ها در روزها و هفته‌های آتی جهت کمینه کردن میزان خطر است. مدیریت نقدینگی یکی از مهم‌ترین عناصر مدیریت مالی موفق هر شرکتی است. اگر نقدینگی به‌طور مناسب مدیریت شود آنگاه سازمان در هر زمان پول کافی برای پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی‌شده و نشده خواهد داشت. مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی، مدیریت خطر، روابط بانکی، شفافیت و ارتباطات می‌شود و باید به‌گونه‌ای انجام شود که پول در زمان مناسب و در مکان مناسب در دسترس باشد.