ظرفیت یا قدرت افراد برای اینکه با اثرگذاری روی اعمال، رفتار و نظرات دیگران به یک نیروی قانع‌کننده تبدیل شوند.