نمونه‌ای از یک محصول که هنوز آماده فروش نیست. نمایش چگونگی استفاده از چیزی یا انجام کاری.