نسبتی که رابطه بین سود و سرمایه سهامداران را می‌سنجد و برای تعیین نرخ بازدهی سرمایه به کار می‌رود. برای محاسبه‌ آن باید درآمد خالص را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم نمود. به آن بازده حقوق صاحبان سهام نیز گفته شده می‌شود.