توانایی و ظرفیتی که از طریق تلاش عمدی، سیستماتیک و پایدار و به‌صورت آرام و انطباقی برای انجام فعالیت‌های پیچیده و یا وظایف شغلی شامل ایده‌ها (مهارت‌های شناختی)، چیزها (مهارت‌های تکنیکی) و یا مردم (مهارت‌های بین فردی) به دست آید.