یعنی اینکه چقدر بهتر از رقبای موجود می‌توانید دو الویت برتر مشتری‌تان را برآورده کنید. شایان‌ذکر است که موقعیت رقابتی وضعیت موجود برای مشتری‌تان را هم در برمی‌گیرد.