فلسفه مدیریتی که بر طبق آن بتوان به اهداف یک شرکت از طریق شناسایی و برآورده ساختن نیازها و خواسته‌های اعلام شده و اعلام نشده مشتریان به بهترین شکل ممکن دست یافت.