کلمه انکوباتور در اصل به معنای فضایی است که کودکان نورس یعنی اطفالی را که پیش از موعد به دنیا می‌آمده‌اند در آنجا نگهداری می‌کرده‌اند تا در فضایی مشابه رحم از آن‌ها مراقبت شود و پس از پرورش و رشد لازم و به دست آوردن شرایط واقعی تولد، آن‌ها را به بیرون از دستگاه منتقل کنند. از همین مفهوم برای پرورش و مراقبت کسانی که مایل به تشکیل شرکت هستند ولی امکانات و توانایی‌های موردنیاز برای رودررویی با شرایط واقعی بازار ندارند استفاده شده و همان نام «انکووباتور» یا مرکز رشد را بر روی مراکز پرورش‌دهنده این‌گونه افراد و شرکت‌های نوپا نهاده‌اند. مراکز رشد به کارآفرینان در پرورش ایده‌ها و عملیاتی کردن آن‌ها کمک می‌کنند و از طریق در اختیار گذاردن جا، مکان و امکانات آموزشی و مشاوره‌ای آنان را نسبت به فنون مختلف کسب‌وکار،بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و ... آشنا می‌سازند. مدت اقامت شرکت‌های نوپا در مراکز رشد کوتاه است ولی در همین مدت کوتاه شرکت‌های نوظهور به مرحله بلوغ می‌رسند که بتوانند با شرایط واقعی بازار روبرو شده و روی پای خود بایستند.