فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌های اتفاقی و بالقوه‌ای است که نتایج احتمالی آن تحولی مثبت یا تغییر منفی در وضع موجود است. از اهداف مدیریت ریسک می‌توان به:
۱- بقاء
۲- صرفه‌جویی
۳- کم کردن از نگرانی‌ها
۴- ثبات درآمدها
۵- عدم توقف عملیات
۶- رشد مداوم
۷- مسئولیت اجتماعی اشاره کرد.