منظور از آن هرگونه کالای فیزیکی، خدمت یا عرضه‌ی اطلاعات است که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و به رفع مشکل یا پاسخ به نیاز مشخصی از مشتری می‌پردازد. مشتری در برابر این استفاده پول پرداخت می‌کند.