در فرایند طراحی محصول و راه‌اندازی کسب‌وکار به محصولی حداقلی گفته می‌شود که کار کند، درست کار کند و مشتری حاضر باشد بابت خرید آن پول پرداخت کند. طبیعتا این محصول دارای نقایص فراوانی است که به‌تدریج برطرف خواهد شد و قرار نیست به عنوان محصول اصلی در بازار فروخته شود بلکه برای بازخورد گرفتن هر چه بهتر از مشتریان جهت تکمیل محصول اصلی استفاده می‌شود.