متقاعدسازی، فرآیندی است که هدفش تغییر نگرش یا رفتار یک فرد (گروه) نسبت به برخی رویدادها، ایده‌ها و اشیاء است. این کار با استفاده از کلمات نوشتاری یا گفتاری برای اقناع و تفهیم اطلاعات، احساسات، استدلال و یا ترکیبی از آن‌ها انجام می‌شود