فردی که در یک حوزه مطالعاتی، یا کاربرد یک توانایی یا مهارت خاص و یا حتی انجام یک وظیفه معین خبره باشد.