مأموریت برحسب مجموعه کلی محصولات و خدماتی که شرکت عرضه می‌کند و مورداستفاده مشتریان و بازار قرار می‌گیرد، نوشته می‌شود. مأموریت معرف حیطه فعالیت‌ها و عملیات کسب‌وکار بوده و آنچه را که یک شرکت مایل است در محیط بیرونی و بر اساس مبنای اولیه انجام دهد و به دست آورد را مشخص می‌کند. شرح مأموریت باید یک کسب‌وکار را از بقیه متمایز و ویژگی‌های منحصر آن را تعیین کند و آنچه را که از طریق آن کار عرضه می‌شود از دیدگاه مشتری توضیح دهد. مأموریت به‌وسیله طرح اقدامات بلندمدتی که در محیط خارجی صورت می‌گیرد، توسعه محصول جدید و به‌کارگیری برنامه‌های راهبردی اجرا می‌شود.