عبارت است از دارایی‌های غیرمادی شامل آرم و نام تجاری، حق طراحی، حق ثبت اختراع، حقوق معنوی و اطلاعات و اسناد محرمانه است.