نسبت فروش خالص به دارایی‌ها یا سرمایهٔ به‌کاررفتهٔ یک بنگاه در یک دوره معین را گویند. این نسبت میزان بهره‌برداری از سرمایه‌های یک بنگاه را در یک دورهٔ مالی، مشخص کرده و توان مدیریت را در استفاده از امکانات نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب هرچه این نسبت بالاتر باشد، استفاده از دارایی‌ها در جهت افزایش فروش یا درآمد به نحو مؤثرتری صورت پذیرفته است.

۱-نرخ درآمد‌ حاصل از فروش‌های سالانه به ارزش خالص شرکت است. همچنین گردش مالی حقوق صاحبان سهام هم نامیده می‌شود.
۲-چرخه افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه به منبع آن از سود‌هایی که تولیدشده است.