تعهد کتبی که نشان می‌دهد محصول یا خدمتی سود مشخص، کیفیت یا رضایت مشخصی را فراهم خواهد کرد یا وظیفه یا تعهدی به شیوه‌ای خاص انجام خواهد شد.