اگر صد در صد سهم کل بازار را در اختیار داشته باشید، میزان درآمد سالیانه کسب‌وکارتان کل بازار در دسترس نامیده می‌شود و به‌صورت واحدی از پول بر سال نشان داده می‌شود.