حق انتخاب فروشنده برای ادامه فعالیت کسب‌و‌کار، حد پایین قیمت خرید یا کف قیمت را تعیین می‌کند و روشن است که به برداشت‌های فروشنده بستگی دارد نه برداشت‌های خریداران یا بازار شرکت‌ها.