کشش تقاضا نشان می‌دهد که با تغییرات قیمت محصول، تعداد محصولات فروخته‌شده چه مقدار تغییر می‌کند.